هاست پشتیبان

10 گیگابایت 0 可用

10 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

15 گیگابایت 0 可用

15 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

25 گیگابایت 0 可用

25 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

60 گیگابایت 0 可用

60 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

100 گیگابایت 0 可用

100 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

200 گیگابایت 0 可用

200 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

300 گیگابایت 0 可用

300 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

هاست پشتیبان خارج از پکیج