نمایندگی هاست سی پنل ایران

1GB-RIR-Cpanel


1 گیگ فاضا

10گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

2GB-RIR-Cpanel


2 گیگ فاضا

20گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

3GB-RIR-Cpanel


3 گیگ فاضا

30گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

5GB-RIR-Cpanel


5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

5GB-RIR-Cpanel-hit


5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

10GB-RIR-Cpanel-hit


10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

20GB-RIR-Cpanel-hit


20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

10GB-RIR-Cpanel


10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

20GB-RIR-Cpanel


20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر