هاست ایران سی پنل

100 مگابایت سی پنل

100 مگابایت فضای میزبانی
5000 مگابایت پهنای باند ماهانه

250 مگابایت سی پنل

250 مگابایت فضای میزبانی
12500 مگابایت پهنای باند ماهانه

500 مگابایت سی پنل

500 مگابایت فضای میزبانی
25000 مگابایت پهنای باند ماهانه

1000 مگابایت سی پنل

1000 مگابایت فضای میزبانی
10000 مگابایت پهنای باند ماهانه

2000 مگابایت سی پنل

2000 مگابایت فضای میزبانی
100000 مگابایت پهنای باند ماهانه

4000 مگابایت سی پنل

4000 مگابایت فضای میزبانی
150000 مگابایت پهنای باند ماهانه

10000 مگابایت سی پنل

10000 مگابایت فضای میزبانی
500000 مگابایت پهنای باند ماهانه

30000 مگابایت سی پنل

30000 مگابایت فضای میزبانی
1500000 مگابایت پهنای باند ماهانه

50000 مگابایت سی پنل

50000 مگابایت فضای میزبانی
2500000 مگابایت پهنای باند ماهانه

خارج از پکیج سی پنل