میزبانی حرفه ای

دویست مگ حرفه ای

دویست مگ فضا
دوازده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

پانصد مگ حرفه ای

پانصد مگ فضا
سی گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

هفتصد و پنجاه مگ حرفه ای

هفتصد و پنجاه مگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود

یک گیگ حرفه ای

یک گیگ فضا
هفتاد گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود

دو گیگ حرفه ای

دو گیگ فضا
صد و بیست گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود

چهار گیگ حرفه ای

چهار گیگ فضا
دویست گیگ پهنای باند
addon domain = 4
سایر امکانات نامحدود