هاست پشتیبان

10 گیگابایت 0 متاح

10 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

15 گیگابایت 0 متاح

15 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

25 گیگابایت 0 متاح

25 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

60 گیگابایت 0 متاح

60 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

100 گیگابایت 0 متاح

100 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

200 گیگابایت 0 متاح

200 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

300 گیگابایت 0 متاح

300 گیگ فضای اف تی پی
پهنای باند نامحدود

هاست پشتیبان خارج از پکیج