سرور مجازی حرفه ای ایران

IR4096

رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR10240

رم 10 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 120 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR12288

رم 12 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 150 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR16384

رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 180 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR6144

رم 6 گیگابایت
پردازنده 6 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 70 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR8192

رم 8 گیگابایت
پردازنده 6 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR6144V

رم 6 گیگابایت
پردازنده 6 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 70 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR10240V

رم 10 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 120 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR12288V

رم 12 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 150 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR4096L

رم 4 گیگابایت
پردازنده 4 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 50 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR16384V

رم 16 گیگابایت
پردازنده 8 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 180 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8

IR8192V

رم 8 گیگابایت
پردازنده 6 هسته 2.3 یا 2.4 گیگاهرتز
حجم 100 گیگابایت
پهنای باند ماهانه نامحدود منصفانه 1 به 8