نمایندگی هاست ایران

1GB-RIR 0 Достапно


1 گیگ فاضا

10گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

2GB-RIR 0 Достапно


2 گیگ فاضا

20گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

3GB-RIR 0 Достапно


3 گیگ فاضا

30گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

5GB-RIR 0 Достапно


5 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

10GB-RIR 0 Достапно


10 گیگ فاضا

100گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

20GB-RIR 0 Достапно


20 گیگ فاضا

200گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر