نمایندگی هاست حجمی

1GB


1 گیگ فاضا

50گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

2GB


2 گیگ فاضا

70 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

3GB


3 گیگ فاضا

85 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

5GB


5 گیگ فاضا

100 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

10GB


10 گیگ فضا

150 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

20GB


20 گیگ فاضا

200 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

40GB


40 گیگ فاضا

400 گیگ پهنای باند

دی ان اس اختصاصی

بی نهایت کاربر

نمایندگی خارج از پکیج آلمان