میزبانی استاندارد

صد مگ استاندارد

صد مگ فضا
دو گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

دویست مگ استاندارد

دویست مگ فضا
چهار گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

پانصد مگ استاندارد

پانصد مگ فضا
ده گیگ پهنای باند
addon domain = 0
سایر امکانات نامحدود

یک گیگ استاندارد

یک گیگ فضا
پانزده گیگ پهنای باند
addon domain = 1
سایر امکانات نامحدود

دو گیگ استاندارد

دو گیگ فضا
بیست و پنج گیگ پهنای باند
addon domain = 2
سایر امکانات نامحدود

چهار گیگ استاندارد

چهار گیگ فضا
پنجاه گیگ پهنای باند
addon domain = 3
سایر امکانات نامحدود