هاست دانلود محدود

هاست دانلود 10 گیگ

ده گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه ششصد گیگ

هاست دانلود 30 گیگ

سی گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه هزار و دویست گیگ

هاست دانلود 60 گیگ

شصت گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه دو هزار و پانصد گیگ

هاست دانلود 100 گیگ

صد گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه سه هزار و پانصد گیگ

هاست دانلود 200 گیگ

دویست گیگ هاست دانلود
ترافیک ماهانه چهار هزار و پانصد گیگ

هاست دانلود 1 ترابایت

یک ترابایت هاست دانلود
ترافیک ماهانه شش هزار و پانصد گیگ